Català - Espanyol
Empresa
PROMOCIONS

BASES DE LA PROMOCIÓ “SORTEIG DE 10 PREMIS DE 200 LITRES DE CARBURANT CADA MES” A ILLA CROUS

1- IDENTIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
La promoció es denomina “SORTEIG DE 10 PREMIS DE 200 LITRES DE CARBURANT CADA MES” a ILLA CROUS ( d`ara en endavant LA PROMOCIÓ ), i està organitzada per ILLA CROUS, SL – ESTACIÓ DE SERVEI LLINARS i ESTACIÓ SERVEI VILAMAJOR( en endavant ILLA CROUS, SL ), amb domicili social a Avda Mas Bagà nº 1 de Llinars del Vallès ( CP 08450 ), Barcelona, amb CIF nº B- 60.437.191.

2- AMBIT TEMPORAL i TERRITORIAL DE LA PROMOCIÓ
2.1 La PROMOCIÓ es portarà a terme únicament a l`ESTACIÓ DE SERVEI LLINARS i a l`ESTACIÓ SERVEI VILAMAJOR 2.2 La PROMOCIÓ es desenvoluparà desde el dia 4 de gener de 2021 fins el 30 d`abril de 2021, ambdos inclosos.

3- PERSONES LEGITIMADES
3.1 Podrán participar a la PROMOCIÓ totes les persones majors de 18 anys que:
a) Facin una despesa de carburant ( gasoil o benzina ) igual o superior a 20€, a l`ESTACIÓ DE SERVEI LLINARS o a l`ESTACIÓ SERVEI VILAMAJOR.

4- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
4.1 L`ESTACIÓ SERVEI LLINARS i l`ESTACIÓ SERVEI VILAMAJOR generarà per a cada càrrega de carburant, igual o superior a 20€ , un ticket de compra numerat en el qual hi constarà per duplicat l`esmentat número, a la part inferior. Així mateix també hi haurà un espai destinat a escriure-hi el nom i el telèfon. Una vegada omplert, aquest ticket de compra s`haurà de retallar manualment per la línia de punts de manera que el client conservi com a resguard la part principal del ticket amb un dels números visible. La part inferior de l`esmentat ticket retallat, será la que es dipositarà a la urna.
4.2. El client dipositarà l`esmentat ticket ( part inferior ) a la URNA habilitada exclusivament per a guardar-les totes fins a la data de cada sorteig ( mensual ). 4.3 Hi haurà un sorteig mensual amb 10 premis, així fins el 30/04/2021. Cadascún dels sorteigos es farà entre les butlletes dipositades a la urna i que correspondran a les descarregues del mes present.
L`esmentat sorteig es portarà a terme el primer día hábil del mes següent, i es farà davant del gran públic :
SORTEIG GENER 2021: 1 DE FEBRER DE 2021
SORTEIG FEBRER 2021: 1 DE MARÇ DE 2021
SORTEIG MARÇ DE 2021: 1 D`ABRIL DE 2021
SORTEIG ABRIL 2021: 3 DE MAIG DE 2021
4.4 Els 10 premis guanyadors, que corresponen a 10 números, s`exposaran a l`ESTACIÓ SERVEI LLINARS en lloc ben visible, així com a la web i xarxes socials. Es realitzarà un màxim de 3 trucades telefòniques per tal de contactar amb els guanyadors. No s`extrauran tickets de reserva

5- EL PREMI i LA SEVA ENTREGA
5.1 Amb la promoció s`entregaran 40 premis de 200 litres de carburant ( 8.000 l en total de gasoil o benzina ), repartits en 10 premis mensuals ( la promoció dura 4 mesos ), i el valor total és de 9.432€. ( 40 premis de 235,80€, comptant un preu/litre de 1,179€ per Gasoil A)
5.2 El premi no es podrà canviar per el seu valor en efectiu ni per cap altre premi.
5.3 L`entrega dels 200 litres es farà mitjançant 10 VALS DE 20 LITRES DE CARBURANT
( el mateix carburant que indiqui el ticket guanyador ) nominatiu, que serà vàlid fins el día 30 d`agost de 2021. En cas de que el client guanyador tingui pendent de pagament alguna factura amb ILLA CROUS SL, no s`entregarà el premi fins que es liquidi l`esmentat deute.
5.4 El procediment de comunicació serà mitjançant contacte telefònic ( màxim 3 trucades al nº que consti al ticket ) així com l`exposició del llistat dels nº guanyadors en lloc ben visible de l`ESTACIÓ SERVEI LLINARS ( tal com s`indica al punt 4.4 d`aquestes bases ). El temps màxim per poder presentar el resguard del ticket guanyador i poder recollir el premi és de 30 dies desde la data del sorteig.
5.5 Serà requisit indispensable per a identificar el guanyador el fet de presentar el seu resguard del ticket amb el nº perfectament visible.
5.6 Atenent al compliment de l’establert en la LOPD 3/2018, el RGPD UE 679/2016 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les dades personals que recollim en el nostre formulari de participació seran incorporades als sistemes de tractament de ILLA CROUS, S.L. amb la finalitat de gestionar la seva participació en el nostre concurs “SORTEIG DE 10 PREMIS DE 200 LITRES DE CARBURANT CADA MES”, per la qual cosa amb la seva participació, vostè accepta expressament les bases del concurs que están diponibles a les nostres intalacions i també ens atorga el consentiment per a aquest tractament, així com en el cas de resultar guanyador, a la publicació de les seves dades (nom i població) en els perfils de les xarxes socials de ILLA CROUS, S.L., així com pàgines Web de la seva titularitat.

Els seves dades seran conservades per atendre els obligacions legals establertes, no sent cedides a tercers excepte en els supòsits contemplats legalment. La legitimitat per al tractament dels seves dades és basa en el seu propi consentiment en acceptar les bases del nostre concurs i les presents condicions.
Podrà exercir els seus drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió o oposició en l' adreça Av. Mas Bagà nº1, 08450- Llinars del Vallès (BCN) o bé en illacrous@illacrous.com, així com dirigir-s'a l' AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES, www. agpd.es, si considera que no s'han atès correctament.

6 – RESERVES I LIMITACIONS
6.1 ESTACIÓ DE SERVEI LLINARS es reserva el dret a realitzar canvis que profunditzin i enfatitzin les bones virtuts de la promoció quant per causa justa o motius de força major no sigui posible portar a terme l`esmentada promoció en les condicions que recullen aquestes bases.
6.2 No podrán participar a la promoció els empleats de l`ILLA CROUS, SL, ni els seus familiars o qualsevol persona relacionada amb la promoció. En el cas de que alguna de les persones esmentades dipositès un ticket a la urna, i aquest sortís escollit guanyador, es considerarà nul.

7 – RÈGIM FISCAL
7.1 De conformidad amb la normativa aplicable (artícle 101.7 de la Llei 35/2006 de 28 de Novembre de l`IRPF, i articles 75.c, 75.3f, 99.1 i 105.1 del Reial Decret 439/2007 de 30 de Març) els premis que s`entreguen no estaran subjectes a retenció en el impost de la Renta de les Persones Físiques, excepte en els casos en els que la base de retenció sigui superior a 300 euros; si es cumplís aquest precepte la retenció o ingrés a compte serà a càrrec de l`ILLA CROUS, SL.

8 – DIPÒSIT DE LES BASES
8.1 Bases protocolaritzades davant de la notària Lluïsa Abella Crespo, situada al C/ Santiago Russinyol nº 8 de Llinars del Vallès, BCN.

Llegir més
Avda Mas Bagà nº 1 08450 Llinars del Vallès. BCN · Tel: 93.841.00.48 · Fax: · illacrous@illacrous.com
Avís legal
En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero responsabilidad de la empresa mercantil ILLA CROUS, S.L., CIF: B-60437191, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el Tomo 26483, Folio 180, Hoja Número B-104-188, Inscripción 1a. La finalidad de este fichero es gestionar el servicio solicitado.

El usuario garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique a través de www.illacrous.com y mantendrá actualizada la información que facilite a ILLA CROUS, S.L., de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice, así como de los perjuicios que cause por ello a ILLA CROUS, S.L. o a terceros. ILLA CROUS, S.L. no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de ILLA CROUS, S.L.

Con los límites establecidos en la ley, ILLA CROUS, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de ILLA CROUS, S.L. están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.

Las páginas de Internet de ILLA CROUS, S.L. pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de ILLA CROUS, S.L. o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de ILLA CROUS, S.L.

Asimismo, para acceder a los servicios que ILLA CROUS, S.L. ofrece a través del website, deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, le informamos que sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de ILLA CROUS, S.L., con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en C/Mas Bagà, 1, 08450 Llinars del Vallès (Barcelona), o bien, enviar un correo electrónico a illacrous@illacrous.com

Asimismo, su aceptación al presente Aviso Legal supone la prestación de su consentimiento expreso para que ILLA CROUS, S.L. pueda remitirle comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación equivalente, en los términos establecidos por la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. En el supuesto de no estar interesado en recibir este tipo de comunicaciones puede dirigirse a ILLA CROUS, S.L., a la dirección anteriormente indicada o al correo electrónico illacrous@illacrous.com, manifestando su voluntad.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Los contenidos suministrados por ILLA CROUS, S.L. están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de ILLA CROUS, S.L. o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, ILLA CROUS, S.L. no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose ILLA CROUS, S.L. todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.

La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en ILLA CROUS, S.L., a sus gráficos, logotipos, diseños, imágenes y códigos fuente utilizado para su programación.

ILLA CROUS, S.L. ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, ILLA CROUS, S.L. no puede garantizar que en todo momento y circunstancia dicha información sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. ILLA CROUS, S.L. declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.

ILLA CROUS, S.L. se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad alguna como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el usuario, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso ILLA CROUS, S.L., sus sucursales y/o centros de trabajo, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente, del uso y/o difusión de la web o de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier usuario de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.

ILLA CROUS, S.L. no se hace responsable de las webs no propias a las que se pueda acceder mediante vínculos o enlaces ('links') o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva del usuario. ILLA CROUS, S.L. no recomienda ni garantiza ninguna de la/s Información/es obtenida/s por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de ILLA CROUS, S.L. como al acceder a la información de otras webs desde la misma.

En algunas ocasiones, esta web utiliza 'Cookies', es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que el usuario escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y 4) Otras circunstancias análogas. El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, ILLA CROUS, S.L. no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página web.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Esta web es propiedad de ILLA CROUS, S.L. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ('hiperlinks') que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de ILLA CROUS, S.L., son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por ILLA CROUS, S.L., por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de ILLA CROUS, S.L. el uso que el usuario pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de ILLA CROUS, S.L.

LEY APLICABLE Y JURISDICCION

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. El usuario, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.